He looks like he would be a fabulous Civil War reenactor.